проекти

https://mathspeak.erasmus.site/

"Математика: или я обичаш или я мразиш, и има ужасно много хора, които я мразят. Това е много абстрактно и въпреки че е съществена част от всяка учебна програма, тя има много малко приложение в живота на хората (с изключение на някои основни аритметични действия). Така че основните въпроси, които се сблъскват с такъв курс, са как да се запази вниманието на учениците и да се осигури математически език в учебните дейности и в живота."

Наименование на проекта: “Езиково обучение за разбиране и говорене на езика на математиката“ (2018-1-UK01-KA201-048050 Mathspeak)

Акроним: Mathspeak

Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики (KA2)

Стратегическо партньорство за училищно образование (KA201)

Продължителност: 24 месеца (1 октомври 2018 – 31 март 2021)

Партньори:

- CherryLeaf ltd (Brighton, UK)

- Idris Education ltd (Luddenden, UK)

- Danmar Computers LLC (Rzeszow, Poland)

- VIVA FEMINA (Rzeszow, Poland)

- Colegul tehnic “Ioan C. Stefanescu” (Iasi, Romania)

- 2nd High School of Serres (Serres, Greece)

- Instituto Superiore E. Mattei (Fiorenzuola d’Arda, Italy)

- Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ (Русе, България)