деловодител

деловодство и архив

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:

1. Организира и води документооборота в предприятието, като обработва и следи движението на входящата и изходящата кореспонденция и вътрешните преписки.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:

2. Организира и води документооборота в предприятието, като:

- приема и завежда входящата кореспонденция;

- разпределя и изпраща заведената входяща кореспонденция в структурните звена според нейното предназначение;

- оформя и завежда изходящата кореспонденция според адресатите.

3. Води регистрите за входяща и изходяща кореспонденция.Картотекира, подрежда и поддържа масивите от документи, съобразно вътрешните изисквания.

4. Следи за спазване сроковете за получаване и изпращане на входяща и изходяща документация и сроковете за вътрешен документооборот в предприятието.

5. Следи за спазване на режима за правилно съхранение на кореспонденцията и вътрешната документация.

6. Предоставя досъп до документацията на предприятието при спазване изискванията за сигурност и правилата за достъп.

7. Осъществява контрол за опазване на търговската и фирмената тайна при водене на кореспонденцията.

8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

 1. Справочно-информационни документи - служебна бележка, удостоверение

 2. Организационно-разпределителни документи - заповед, пълномощно

 3. Общоадминистративни документи - видове писма

 4. Документи, свързани с организационната дейност на институцията - доклад, докладна записка

 5. Документи при кандидатстване за работа - заявление, автобиография

 6. Невербални комуникации

 7. Вербални комуникации

 8. Телефонни и електронни бизнес комуникации

 9. Документооборот

 10. Архивиране на документи

 11. Справочно-информационни документи - удостоверение, декларация

 12. Общоадминистративни документи - видове писма (Стопанско/делово писмо – същност и реквизити. Писмо-оферта – същност и особености при съставянето им )

 13. Общоадминистративни документи - видове писма (Стопанско/делово писмо – същност и реквизити. Писмо-рекламация– същност и особености при съставянето им)

 14. Документи при кандидатстване за работа - мотивационно писмо, препоръка

 15. Бизнес писмо