продавач

консултант

Полезни инфо ресурси в интернет по професия "продавач-консултант"

  1. Описание на професия "Продавач-консултант"

  2. Закон за Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗЗБУТ)

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:

Основни дейности

Придобилият професионална квалификация по професията „Продавач[1]консултант“ е квалифициран специалист, който посредничи между фирмите и клиентите, като осъществява цялостния процес на продажба и съдейства за изграждане на търговски връзки, включително и по електронен път. Продавач-консултантът осъществява ефективна комуникация с клиентите, предлага различни стоки, технически помощни средства или хранителни добавки в съответствие с нуждите на клиента, като предоставя актуална информация за тяхната безопасна експлоатация и употреба.

Отговорности и задължения

Подготвя стоките за продажба. Следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, отговаря за поддържане на складовите наличности, води стокова документация. Запознава се с потребностите на клиента, информира го и го обслужва. В по-малките търговски обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер.

Възможно работно време

С нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Обикновено се работи по график или на смени.

Възможни контакти

Осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти. Вътрешните контакти на продавача са с купувачи, с колеги, с управителя на магазина, с аранжори, с помощнооперативен и обслужващ персонал. Понякога се налагат контакти с представители на Регионална Здравна Инспекция (РЗИ), Инспекция по труда и други.

Полезна информация

Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия като спазва гаранционните условия на продуктите. Там, където работи като касиер, приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури, отговаря за ежедневното точно приключване на касовата наличност и отразяването на оборота в книгата за касовия апарат. Продавач-консултантът работи с електронни везни, баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, компютър със софтуер за складова наличност. Възможно е да му бъде възложено да обслужва сигналната и охранителната техника на търговския обект.