Длъжностна характеристика

Продавач-консултант

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:

1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект и предлага информация и консултации във магазина на фирмата.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:

2. Помага на клиентите при избора на стоки, като се съобразява с техните изисквания.

3. Поддържа работното си място в подходящ за работа с клиенти търговски вид.

4. Аранжира стоките на работното си място.

5. Извършва необходимите действия по оформяне на документите, свързани с покупко-продажбите на предлаганите в обекта стоки, приема парични суми и връща ресто при заплащане в брой.

6. Преди отварянето и след затварянето за клиенти на магазина хигиенизира търговската площ на обекта.

7. При отсъствие на управителя приема доставки за заявени стоки и следи съответствието на поръчаните и доставените видове, марки и количества.Извършва заплащане на доставените стоки и приема съответните документи за това.

8.Информира управителя за повишен интерес от страна на клиентите към определени стоки и за изчерпване на складовите наличности.

9. Приема постъпили рекламации от клиенти и информира управителя на обекта за тях.

10.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.


ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:

1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:

2. В процеса на работата взаимодейства с останалите служители.

Как се получават и отчитат задачите:

4. Получава задачи от управителя на магазина.


ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови:

1. Отговаря за правилното съхранение на поверените стоки в обекта и следи за тяхното опазване от кражби и повреди.

2. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки.

3. Отговаря за правилната експлоатация и доброто състояние на поверената техника-електронен касов апарат.

По безопасност на труда:

4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:

5. Следи за своевременното спиране от продажба на стоки с изтекъл срок на годност.

6. Не се явява на работа при боледуване.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:

6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:

7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:

- качеството на извършената работа;

- спазване на трудовата дисциплина;

- спазване на хигиенните изисквания за работа;

- правилното отчитане на продажбите чрез касовия апарат и дневния отчет;

- вежливото и навременно обслужване на клиентите;


ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:

1. Няма.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:

3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания /за хранителни стоки /.Задължително използване на отличителен знак, съдържащ името на работника и името на предприятието.

Битови придобивки и привилегии:

4. Периодични медицински прегледи.


V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 25 число на месеца.


VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:

А) Вид и равнище на образованието: средно образование.

Б) Трудов опит:

- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;

В) Специални умения:

- работа с касов апарат.

Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти и комуникативност.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен вежлив, с търговски нюх, прецизност при работа с пари и документи, лоялност към работодателя.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:

- Кодекс на труда;

- Закон за защита на потребителите;

- нормативни актове по безопасност на труда;

- правилник за вътрешния трудов ред;

- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;


Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.


Утвърдил: ....................................

(подпис и печат на работодателя)


Дата: ..................

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................

(подпис на работника или служителя)