ЗБУТ

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права.

Закон за Здравословни и Безопасни Условия на Труд

В Република България националната политика в областта на безопасността на труда с съгласувана с Конвенция относно безопасност и хигиената на труда и производствената среда от 1981 г. на Международната организация на труда.


Основна цел на тази политика трябва да бъде предпазването от нещастни случаи и увреждания на здравето, възникващи в резултат на работа, като се намалят до минимум, доколкото това е обосновано и практически осъществимо, причините за опасностите, присъщи на производствената среда.


Според Закона здравословни и безопасни условия на труд (33БУТ), здравословните и безопасни условия на труд са такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.


Здравословни условия на труд - са условия на труд, които позволяват нормалното функциониране на човешкия организъм. Те се изразяват в изисквания към съпътстващи трудовия процес условия. Целта е да се предотвратят неблагоприятните последици от работната среда.


Безопасни условия на труд - с тях се гарантира опазването на физическата и психическата цялост на човешкия организъм и се предотвратява външното неблагоприятно влияние върху него.


Функция на ЗЗБУТ - е закрила на труда чрез отстраняване или ограничаване на риска и вредните фактори на работната среда за живота и здравето на работниците.


Риск е вероятността от възникване на неблагоприятни изменения в здравословното състояние при конкретно въздействие на вредни за здравето фактори и степента на тези изменения.


Вредните фактори за здравето и безопасност са физически, химически, биологически, психологически, организационни и други въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето и безопасност на работещите.


Инструктажите по безопасност и здраве при работа имат за цел да дадат на инструктираните практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознаят с конкретните условия на работа,


Инструктажите се провеждат по време, както следва:

  • при постъпване на работа;

  • при преместване на друга работа или промяна на работата;

  • при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;

  • периодично - за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.


Инструктажите по безопасност и здраве при работа са следните видове, според необходимостта от провеждането им:

  • начален;

  • на работното място;

  • периодичен;

  • ежедневен;

  • извънреден.


ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Задълженията за създаване на здравословни и безопасни условие на труд са разпределени между държавата, работодателите и работниците и служителите.

1. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗБУТ.

РАБОТОДАТЕЛ - Юридическите и физически лица, които наемат самостоятелно работници или служители. Те са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на всички работещи, както и на лицата, които са попаднали на работни места в близост до тях. Работодателят е длъжен да осъществи различни мероприятия, за да осигури безопасност при работа. Ангажиментът му започва още с проектиране и изграждане на предприятието.

1.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

- да осигури здравословни и безопасни условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането и въвеждането им в експлоатация.

- да осигури на своите работници и служители медицинско обслужване от служба по трудова медицина.

- да учреди комитет или група по условия на труд в предприятието или организацията и в техните структурни звена. При персонал 50 и повече работещи се учредява комитет по условия на труд в състав до 10 работещи, с равен брой представители на работниците и служителите и на работодателя. При персонал от 5 до 50 работещи се изгражда група по условия на труд, която се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работниците.

- да организира и осигури на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд.

- да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

- да отчита специфичните опасности за работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност.

- да установява, разследва, регистрира и отчита задължително всяка станала трудова злополука и професионално заболяване. Всеки работодател трябва да води строга отчетност за станалите трудови злополуки и професионални заболявания.

- да осигурява средствата за колективна и лична защита, като контролира изправността и поддържането им.

- да осигури и предостави на работниците работно облекло и лични предпазни средства, в зависимост от рисковете на работното място.

- да вземе мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието, като осигурява организация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа помощ, за противопожарна охрана и условия за евакуация на работниците и служителите.

- в случай и при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота на работещите да ги информира за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, да осигури преустановяването на работата и евакуирането им и да не се допусне възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността. Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

1.2.ПРАВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ. Работодателят има право:

- на територията на предприятието да изисква от работниците и служителите да спазват правилата за безопасност и здраве при работа и вътрешните нормативни актове.

- да определи на територията на предприятието физиологичен режим на труд и почивка, който да отговаря на потребностите на производствения процес и естеството на работа.

- да упражнява ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето по безопасен начин, като може да налага наказания на работниците, които нарушават правните норми за ЗБУТ.

- при организиране и контрол на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, да получи информация и консултация от институциите, които регулират процесите на регионално и национално ниво.

2. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТНИКА ЗА ЗБУТ. Работещи - “работещ” е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и практика.

2.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;

- да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение

- да използват правилно и по предназначение работното оборудване и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или сградата;

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;

- да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

- ако временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, работникът или служителят е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.

- Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции

- да се явява на работа в състояние, което позволява да изпълнява възложените му задачи само когато е инструктиран и има нужната правоспособност. Той е длъжен да ползва колективните и лични предпазни средства за защита.

2.2. ПРАВА НА РАБОТНИКА:

- на информация – за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняване, намаляване или контролиране на тези рискове на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

- да може непосредствено да се обръща към инспекторите по труда при проблеми и конфликти.

- на участие при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания

- на застраховане за риска “трудова злополука” при определени обстоятелства

- на специално работно облекло и лични предпазни средства.

- на периодични медицински прегледи

- на ограничена продължителност на работата във вредна или опасна среда

- на безплатна храна и/или добавки към нея съгласно Наредба

- на отказ да се изпълни възложената работа при възникване на опасност

2.3.ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТЕЩИТЕ

- Административно-наказателна отговорност. Лицата, които нарушават изискванията и не изпълняват задълженията си

- Дисциплинарна отговорност – за неизпълнение на законните нареждания на работодателя, съгласно КТ

- Имуществена отговорност, също по КТ

Изградените структури за сътрудничество в областта на осигуряване здраве и безопасност при работа са:

- Национален съвет по условия на труд,

- Отраслови, браншови, областни и общински съвети по условия на труд,

- комитет или група по условия на труд в предприятието.