Философия

в българското училище

За обучението по философия в 8. клас:

Учебното съдържание по философия в 8. клас обхваща три тематични области – Познание и реалност, Личност и себепознание, Основни познавателни и функционални компетентности.

Учебното съдържание е структурирано около четири основни теми.

Обучението започва с темата „Що е философия?“ - кратко въведение в спецификата на философията като „любов към мъдростта”, историческото начало на философията и типични екзистенциални ситуации, в които могат да възникнат философски въпроси.

Втората тема „Личност и себепознание” представя различни антропологически и психологически подходи към изследването на човека.

Третата основна тема „Междуличностни отношения“ дава възможност за изследване на социалните роли, които личността играе в процеса на типични междуличностни взаимодействия - общуване, споделяне на емоции, живот в група, работа в екип.

Четвъртата основна тема „Личност и социална среда“ разглежда влиянията на социалната среда върху човешката личност чрез понятията за конфликт, агресия и психично здраве.

За обучението по философия в 9. клас:

Учебното съдържание по философия в 9. клас обхваща три тематични области – Познание и реалност, Личност и общество, Основни познавателни и функционални компетентности, които съответстват изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет философия в Държавния образователен стандарт по общообразователна подготовка.

Учебното съдържание е структурирано около три основни теми.

Обучението започва с темата „Философия, ценности и норми“ - кратко въведение в спецификата на философията като рационално диалогично изследване на ценностите и нормите, които се разглеждат като основания и регулатори на съвместния ни живот в обществото.

Втората тема „Свобода, норми и човешки цели” представя свободата и волята като източници на автономния морален избор и предлага възможности за рефлексия върху основни етически категории в тяхната съотнесеност с личния опита и смисъла на живота.

Третата основна тема „Красотата и изкуството като философски проблем“ разглежда основни естетически категории и теории за изкуството като насърчава естетическото осмисляне на личния опит и творческата изява на учениците.

За обучението по философия в 10. клас:

Учебното съдържание обхваща четири тематични области – Познание и реалност, Личност и общество, Критическо мислене и аргументация, Основни познавателни и функционални компетентности, които съответстват изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет философия в Държавния образователен стандарт по общообразователна подготовка.

Учебното съдържание е структурирано около пет основни теми.

Обучението започва с кратко въведение в началата на философското познание като критическо търсене на истината.

Втората тема „Език и критическо мислене” представя спецификата на логиката като наука за анализ и оценка на валидността на аргументи.

Третата тема – „Философското познание и реалността ”, дава възможност на учениците да размишляват върху основни философски проблеми.

Четвъртата – „Социална философия и философия на правото” – върху проблеми, свързани с обществото, мястото на човека в него и същността на правото като регулатор на обществените отношения.